شهرستان زرند درشمال استان کرمان واقع شده است

سوالات مهم درس ادبیات فارسی اول راهنمایی مدرسه سروشیان

1)          هرجمله ازچند جزء تشکیل می شود ؟ مهمترین جزء کدام است ؟

نهاد وگذاره ومهمترین جزء گذاره است.

2)          زمان های فعل را نام ببرید ؟

گذشته (ماضی ) حال (مضارع ) آینده (مستقبل )

3)           خط چیست ؟  

مجموعه ای از نشانهای مکتوب زبان است که در زبانهای گوناگون شکل های مختلفی دارد .

4)                         زمان معمولا به چه شکل ظاهر می شود ؟

به شکل گفتار ،نوشتار ، واشاره ظاهر می شود .

5)            مترادف یعنی چه ؟

به کلمات هم معنی مترادف گویند.

6)                         چه موقع از زبان وچه موقع از ادبیات استفاده می کنیم ؟

هرگاه بخواهیم مقصود خود را بیان کنیم از زبان استفاده می کنیم ، اما وقتی بخواهیم همان مقصود را زیباتر وتاثیر گذارتر بگوییم از ادبیات استفده می کنیم

7)            انواع جمله را نام ببرید ؟ 

خبری ،پرسشی ،امری ،عاطفی

8)             واژه های ساده وغیر ساده راتعریف کنند؟

واژه های ساده یک جزء دارندولی واژه های غیر ساده بیش از یک جزء دارند .

9)             سجع چیست ؟

وقتی در نثر کلمات هماهنگ بیایید به ان سجع می گویند.

10)                      از سجع در چه نوشته هایی استفاده می شود ؟

درنوشته های ادبی استفاده می شود .

11)                       برای اینکه بهتر مطالعه کنیم باید به چه نکاتی توجه کنیم ؟

فضا رابرای مطالعه اماده کنیم از هرچیزکه تمرکز وتوجه مارا کم می کند بپرهیزیم .

به نور هوا جای نشستن ،شکل نشستن درست فاصله باکتاب وزمان مطالعه توجه کنیم .

12)                      بدل چیست ؟

کلمه ویا کلماتی که توضیح بیشتری درباره کلمه یا کلمه های پیش از خود می دهند به این توضیح بدل گویند.

13)                      بدل در کجا قرارمی گیرد؟

بدل بین دوویرگول قرارمی گیرد.

 

14)                      یکی از مهمترین نهادهایی که درحفظ وگسترش زبان فارسی می کوشد چه نام دارد ؟

فرهنگستان زبان وادب فارسی.

15)                      کلمات هم آوا را تعریف کنید ؟

به کلمه هایی که ازلحاظ تلفظ یکسان وازلحاظ نوشتن متفاوت هستند کلمات هم آوا گویند.

16)                      شخصیت بخشی یعنی چه ؟

هرگاه ویژگی های انسان را به غیر انسان نسبت بدهیم به ان شخصیت بخشی می گویند.

17)                      کلمه های دوتلفظی را تعریف کنید ؟

به کلمه هایی به یک شکل نوشته وبه دوصورت خوانده می شوند کلمات دوتلفظی گویند.

18)                      از تشبیه برای چه چیزی استفاده می شود ؟

از تشبیه برای زیبایی وتاثیرگذاری سخن ونوشته استفاده می شود .

19)                       رکن های تشبیه :

تشبیه چهار رکن دارد – رکن اول : ان چیزی را که به چیز دیگر تشبیه می کنیم .

                             رکن دوم : ان چیزی راکه رکن اول رابه ان تشبیه می کنیم

                             رکن سوم: خصوصیت وویژگی بین رکن اول ودوم می گویند .

                             رکن چهارم: کلمه ای که بین رکن اول ودوم ارطباط برقرار می کند .

20)                      هر فعل چند ساخت دارد ؟

شش ساخت دارد .

21)                       شناسه های هر فعل را بازبان ماضی بگویید.

 

مفرد

جمع

اول شخص

___ِ م

__ یم

دوم شخص

___ ی

__ ید

سوم شخص

شناسه ندارد

__ِ ند

 

 

22)                      شناسه های فعل مضارع را بگویید؟

             

 

مفرد

جمع

اول شخص

___ِ م

__ یم

دوم شخص

___ ی

__ ید

سوم شخص

___ِ د

__ِ ند

 

23)                      مراعات نظیر یا شبکه معنایی را تعریف کنید؟

از چیزهایی هستند که به ذهن می رسندوبه صورت یک مجموعه یا شبکه با هم می ایند به این شبکه ها یا مجموعه ها در ادبیات فرسی مراعت نظیر یا شبکه معنایی می گویند .

24)                      چه موقع از  تکراراستفاده می کنیم ؟

هرگاه بخواهیم برچیزی تاکید کنیم ان را تکرار می کنیم . این تکرار آگاهانه بر تاثیر سخن می افزاید. شاعران از تکرار برای زیبا سازی وتاثیر گذاری شعر استفاده می کنند.

 

25)                      زاویه دید یعنی چه ؟

بسیاری از داستانها اززبان اول شخص یا سوم شخص گفته می شود .به این شیوه بیان داستان زاویه دید می گویند .

26)                      این علامت  (__ِ ک) برمعنی کلمات چه تغیری می کند ؟

باعث کوچکی وخُردی می شود 

 

 

تهیه کننده :محمد رضا ملک زاده  کلاس اول B

مدرسه راهنمایی سروشیان زرند

1389

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 17:55  توسط میرزایی  |